Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci na zajęcia okresowe „Artystyczne wakacje 2020”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 11 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie: 29.06 – 3.07.2020 r., 17-21.08 oraz 24-28.08.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00. Zapisy online na stronie www.mdk.lubartow.pl  ruszają w poniedziałek 22 czerwca o godz. 14.00.

Link do formularza: (dostępny od 22 czerwca godz. 14.00)

https://www.mdk.lubartow.pl/artystyczne-wakacje/wniosek

W programie tegorocznych „Artystycznych wakacji” nauczyciele Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK przewidzieli m.in: wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego (zajęcia z przewodnikiem na ścieżce „Dąb Dominik”, zajęcia na podłodze interaktywnej (dzięki wsparciu  firmy FitAnimka – dziękujemy!), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), „Teatr wyobraźni”- czytanie performatywne z projekcją na sali widowiskowej PMDK, pokazy Kino Bambino - filmy animowane z PMDK oraz spotkanie profilaktyczne.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 7-osobowych z jednym nauczycielem, niestety nie będzie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników, nauczyciele będą unikać zadań wymagających kontaktu między dziećmi.  Codziennie dzieciom będzie mierzona temperatura, a narzędzia i sprzęty dezynfekowane. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami.

Ilość miejsc: 35/tydzień

Składka na materiały i wycieczkę: 50 zł/tydzień

Lista przyjętych na pierwszy tydzień zajęć zostanie opublikowana w czwartek 25 czerwca o godz. 16.00 na stronie www.mdk.lubartow.pl

Rodzice przyjętych zostaną poproszeni o podpisanie wydrukowanego przez PMDK formularza w pierwszym dniu zajęć, 29 czerwca w godz. 7.30-21.00 ( w holu PMDK na parterze prze cały dzień będzie dyżurował pracownik).

Wpłaty składki na materiały i wycieczki nie będą przyjmowane w sekretariacie. Rodziców dzieci przyjętych na zajęcia PMDK prosi o wpłaty przelewem na konto: Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów

nr konta:63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

tytułem: Artystyczne wakacje 2020 + imię i nazwisko dziecka

 

Uwaga:

 • Każde dziecko powinno mieć ze sobą maseczkę – będzie ona używana w przestrzeniach wspólnych (na sali widowiskowej, korytarzach, w autokarze).
 • PMDK nie zapewnia wyżywienia dla dzieci, dlatego każde dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie, napoje, prowiant na wycieczkę pieszą – stosownie do jego potrzeb. Prowiant dzieci będą mogły spożyć w PMDK w wyznaczonych miejscach, które będą dezynfekowane po każdej grupie. PMDK udostępni dzieciom jednorazowe naczynia – talerzyki, kubki. Prowiant na wycieczkę powinien być zapakowany, aby uniemożliwić zanieczyszczenie.
 • Zachęcamy do podawania dzieciom zdrowych i pożywnych posiłków.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę ( oprócz wycieczki) . Dzieci zmieniają obuwie samodzielnie.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w wygodny strój do zabaw ruchowych oraz stosowny do pogody – umożliwiający wyjście na spacer. Dzieci ubierają się samodzielnie.
 • Podczas warsztatów plastycznych (codziennie) istnieje ryzyko zabrudzenia ubrań farbami, prosimy o uwzględnienie tej sprawy podczas wyboru stroju dla dziecka.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć okresowych „Artystyczne wakacje 2020” organizowanych przez PMDK w Lubartowie terminie 29-06-2020 do 03-07-2020 r.

Uczestnicy warsztatów:

 1.  Są zdrowi, co poświadczają rodzice, prawni opiekunowie  dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem warsztatów, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników warsztatów:

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach warsztatowych.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust ( maseczki) do użycia podczas pobytu na zajęciach.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu warsztatów

Warunki  prowadzenia warsztatów :

 1. PMDK zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami warsztatów.
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest ustalona na 35 osób (w przedziale wiekowym 7-11 lat) co zapewnia dystans społeczny podczas prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia odbywać się będą w stałych grupach maksymalnie 7- osobowych pod opieką tego samego nauczyciela.
 4. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Zajęcia grupowe w miarę możliwości odbywać się  będą na zasadzie minimum kontaktu uczestników pomiędzy zmieniającymi się grupami.
 6. Po zajęciach pomieszczenia będą poddawane wietrzeniu, sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, blatów, włączników). Wszelkie pomoce dydaktyczne, przybory, sprzęty będą dezynfekowane.
 7. PMDK zapewnia środki higieniczne i dezynfekcyjne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników zajęć. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 8. Osoby prowadzące zajęcia są wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej.
 9. Przed rozpoczęciem warsztatów zostaną przypomniane kadrze zasady  z zakresu zachowania bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 10. PMDK zapewnia jednorazowe sztućce, talerzyki i kubeczki do spożywania przyniesionych  ze sobą posiłków przez  uczestników warsztatów.

 

Realizacja programu:

 1. Program warsztatów będzie realizowany w siedzibie PMDK lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.(np. zajęcia plenerowe na dziedzińcu PMDK lub w parku).
 2.  Planowany jest jeden wyjazd autokarowy  do Poleskiego Parku Narodowego.
 3. Wyłączone z programu są wyjścia do miejsc publicznych.
 1. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

Transport uczestników:

 1. Wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego odbędzie się wynajętym autokarem
 2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

 

Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika warsztatów, nauczyciela lub innego pracownika:

1.W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem opiekun odizolowuje uczestnika od pozostałej grupy i  niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z placówki oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia małoletniego – także pogotowie ratunkowe.

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.