Informujemy, że od 18 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło wznowienie edukacji w placówkach wychowania pozaszkolnego, a więc także w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie (od 25 marca prowadzona była edukacja na odległość). Zajęcia odbywać się w nowej siedzibie PMDK przy ul. Słowackiego 7 i realizowane będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN. Nie są one łatwe do spełnienia, ale PMDK dołoży wszelkich starań, aby wszyscy chętni wychowankowie mogli skorzystać z edukacji w PMDK. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, w zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy są zdrowi, nie wykazują objawów żadnej choroby oraz złożą wypełnione ankiety wstępnej kwalifikacji (dostępne na stronie www.mdk.lubartow.pl oraz przy wejściu do budynku w dniu zajęć). Ponadto wychowankowie zostaną  poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK. Na każdą osobą przebywającą w budynku przypada 4m², liczba wychowanków przebywających w jednorazowo na zajęciach zostanie dostosowana zatem do wielkości sal (do 7 osób) – nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalać będą listę uczestników zajęć w danym dniu. Rozkład zajęć zajęć ułożony zostanie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. W związku z tym, rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK.
Pierwsze zajęcia z wychowankami PMDK będą związane z poznawaniem nowej siedziby i zasad korzystania z niej. Planowane są także projekcje nagrań z występów oraz filmów pracowni Kino Bambino. Ze względu na konieczność przygotowania wychowanków do udziału w zajęciach, odbywać się będą one po telefonicznym ustaleniu przez nauczycieli terminów i warunków spotkań z grupami (prosimy o cierpliwość, w ciągu najbliższych dni nauczyciele skontaktują się ze wszystkimi 662 wychowankami).

 

POBIERZ ankietę wstępnej kwalifikacji

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE DLA PRACOWNIKÓW, WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie placówki. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w PMDK:

ZASADY OGÓLNE:

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany w taki sposób, aby jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział taka liczba wychowanków, która pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie ( 2 m). Rozkład zajęć zostanie przekazany rodzicom drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Rozkład zajęć zajęć ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępy w zajęciach pozwalają na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowania się do kolejnych zajęć.
 3. Wszelki kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK. Do PMDK wchodzą wyłącznie wychowankowie.
 4. Wychowanek, który przygotowuje się do uczestnictwa w zajęciach PMDK oraz jego domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
 5. Przygotowując wychowanków do uczestnictwa w zajęciach rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić ankietę w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Rodzice powinni zapoznać się także z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej PMDK: www.mdk.lubartow.pl. W zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy przy wejściu do PMDK złożą wypełnione ankiety. Ponadto wychowankowie zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u wychowanka objawów chorobowych, pracownik PMDK ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Jeśli nastąpi to w trakcie zajęć pracownik, ma obowiązek odizolować wychowanka zapewniając mu bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica i dyrektora placówki.

PRZYJMOWANIE WYCHOWANKÓW NA ZAJĘCIA:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków PMDK zobowiązani są do wypełnienia ankiety w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w każdym dniu zajęć, w których ma uczestniczyć dziecko. Formularze będą dostępne przy wejściu do placówki oraz na stronie internetowej (istnieje także możliwość wcześniejszego pobrania ze strony www.mdk.lubartow.pl i wypełnienia w domu).
 2. Wychowankowie przebywający w placówce nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wychowankowie powyżej 5 r. życia ( z wyjątkiem osób niepełnosprawnych) zobowiązani są do posiadania i używania maseczek na terenie PMDK  w przestrzeni wspólnej  - na parkingu, w ogrodzie, na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach . Wychowankowie nie będą zobowiązani do używania maseczek w salach dydaktycznych.
 4. Każdemu wychowankowi wchodzącemu do PMDK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, zawartą w ankiecie.
 5. Wychowanek przed rozpoczęciem zajęć musi zdezynfekować ręce w holu PMDK, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego zawartą w ankiecie.
 6. Przy wejściu do PMDK na wychowanków będzie czekał pracownik, który wskaże, gdzie odbywać się będą zajęcia.
 7. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w holu jak i na całym terenie PMDK – wszystkich sal, ale także dziedzińca, parkingu, ogrodu.
 8. Podczas prowadzenia zajęć pracownik placówki zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie także wyposażony w maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz w niezbędny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Po zakończeniu zajęć, pracownik PMDK odprowadzi wychowanków do wyjścia budynku, gdzie będą oczekiwali rodzice/opiekunowie prawni o wyznaczonej godzinie. Niestety nie będzie możliwe oczekiwanie przez rodziców/opiekunów wewnątrz budynku na wychowanków uczestniczących w zajęciach.
 10. Z pracowni, sal i innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.
 11. Każdorazowo po zajęciach pracownik PMDK jest zobowiązany do przewietrzenia pracowni, zdezynfekowania powierzchni ( stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchni wspólnych (klamki, poręcze) oraz oddania do kwarantanny użytych pomocy dydaktycznych, niepodlegających dezynfekcji bezpośredniej. Nauczyciel dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.

 

 

4 maja w PMDK w Lubartowie rozpoczynają się zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w tym roku do naboru w PMDK będzie wykorzystana droga elektroniczna. 4 maja o godz. 14.00 startuje  rekrutacja na wolne miejsca na zajęciach stałych, która potrwa do 29 maja. Następnie 5 czerwca zostanie opublikowana lista przyjętych na zajęcia, a jeśli w pracowniach będą jeszcze wolne miejsca - prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca (13-24 lipca). Na razie swoją chęć kontynuowania uczęszczania na zajęcia w przyszłym roku zadeklarowało 380 obecnych wychowanków PMDK (deklaracje zbierane były do 27 kwietnia). 

W ofercie PMDK na rok 2020-2021 znajduje się 48 form zajęć stałych. Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Ponadto pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich (5 lat ukończone najpóźniej do 1.09.2020 r.) - warsztaty umuzykalniające.

Zajęcia prowadzone są w ramach 4 pracowni:

 • pracownia muzyczna (zajęcia wokalne, instrumentalne)

 • pracowania plastyczna

 • pracownia taneczna

 • pracownia teatralno-medialna (zajęcia teatralne i reportersko-filmowe)

  Po zebraniu deklaracji kontynuowania uczestnictwa  od tegorocznych wychowanków została określona liczba miejsc wolnych w poszczególnych pracowniach:

 • pracownia muzyczna- 98
 • pracownia teatralno-medialna- 122
 • pracownia plastyczna - 55
 • pracownia taneczna - 65

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia, proszeni są o wypełnienie formularza interaktywnego WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE do POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ( formularz zostanie udostępniony 4 maja 2020 r. o godz. 14.00) . Na przyjęcie kandydatów na zajęcia mają wpływ: poprawność formalna wypełnionego wniosku, kryteria (dostępne na stronie internetowej PMDK) oraz kolejność zgłoszeń.

Jeśli rodzice chcą zapisać dziecko na więcej, niż jedne zajęcia, należy wypełnić oddzielny wniosek dla każdej z form zajęć.

W razie problemów z obsługą formularza prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu PMDK (pon. - pt. w godz. 11.00 - 14.00) , tel. 504 491 917

Wszystkie informacje oraz interaktywny formularz wniosku o przyjęcie na na zajęcia znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2020 na stronie internetowej PMDK www.mdk.lubartow.pl

 

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja/wniosek-interaktywny

 

 

 

Informujemy, że z powodu trwającej  przeprowadzki PMDK do nowego budynku przy ul. Słowackiego 7 od dziś nie będzie czynny nr tel. 81 855 37 86. Zapraszamy do kontaktu z pracownikami sekretariatu pod nr tel.  504 491 917. 

 

W PMDK w Lubartowie rozpoczynamy zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym 2020 - 2021. Z powodu stanu  epidemii w Polsce w tym roku do rekrutacji będzie wykorzystana droga elektroniczna.

Dotychczasowa deklaracja o  kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach została  przygotowana jako formularz interaktywny (aktywny do 27 kwietnia) . Po ustaniu epidemii rodzice wychowanków zostaną poproszeni o uzupełnienie własnoręcznych podpisów na złożonych dokumentach.


    • Do 27 kwietnia 2020 r. będą  zbierane deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach stałych PMDK, które złożą obecni wychowankowie.
    •  4 maja 2020 r., po oszacowaniu liczby wolnych miejsc na zajęciach rozpocznie się rekrutacja i będzie trwała do 29 maja.
    • 5 czerwca 2020 r., po zakończeniu  pierwszego etapu rekrutacji na zajęcia w PMDK w roku szkolnym 2020-2021  zostaną wywieszone listy przyjętych oraz określona liczba wolnych miejsc w każdej grupie.
    • Od 13 do 24 lipca 2020 r.  na te miejsca   prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca. 

 

RODZICÓW WYCHOWANKÓW , KTÓRZY DEKLARUJĄ UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2020-2021 PROSIMY O WYPEŁNIENIE FORMULARZA ( do 27 kwietnia 2020 r.):

 

DEKLARACJA KONTYNUOWANIA UCZESTNICTWA W STAŁYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (Termin składania deklaracji minął.)

 

Jeśli dziecko uczęszcza na więcej, niż jedne zajęcia, należy wypełnić deklarację dla każdej z form zajęć.

 

W razie problemów z obsługą formularza prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu PMDK (pon. - pt. w godz. 11.00 - 14.00) ,  tel. 504 491 917