Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci na zajęcia okresowe „Artystyczne wakacje 2020”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 7 do 11 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie: 29.06 – 3.07.2020 r., 17-21.08 oraz 24-28.08.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00. Zapisy online na stronie www.mdk.lubartow.pl  ruszają w poniedziałek 22 czerwca o godz. 14.00.

Link do formularza: (dostępny od 22 czerwca godz. 14.00)

https://www.mdk.lubartow.pl/artystyczne-wakacje/wniosek

W programie tegorocznych „Artystycznych wakacji” nauczyciele Pracowni Inicjatyw Kulturalnych PMDK przewidzieli m.in: wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego (zajęcia z przewodnikiem na ścieżce „Dąb Dominik”, zajęcia na podłodze interaktywnej (dzięki wsparciu  firmy FitAnimka – dziękujemy!), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), „Teatr wyobraźni”- czytanie performatywne z projekcją na sali widowiskowej PMDK, pokazy Kino Bambino - filmy animowane z PMDK oraz spotkanie profilaktyczne.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 7-osobowych z jednym nauczycielem, niestety nie będzie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników, nauczyciele będą unikać zadań wymagających kontaktu między dziećmi.  Codziennie dzieciom będzie mierzona temperatura, a narzędzia i sprzęty dezynfekowane. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami.

Ilość miejsc: 35/tydzień

Składka na materiały i wycieczkę: 50 zł/tydzień

Lista przyjętych na pierwszy tydzień zajęć zostanie opublikowana w czwartek 25 czerwca o godz. 16.00 na stronie www.mdk.lubartow.pl

Rodzice przyjętych zostaną poproszeni o podpisanie wydrukowanego przez PMDK formularza w pierwszym dniu zajęć, 29 czerwca w godz. 7.30-21.00 ( w holu PMDK na parterze prze cały dzień będzie dyżurował pracownik).

Wpłaty składki na materiały i wycieczki nie będą przyjmowane w sekretariacie. Rodziców dzieci przyjętych na zajęcia PMDK prosi o wpłaty przelewem na konto: Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów

nr konta:63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

tytułem: Artystyczne wakacje 2020 + imię i nazwisko dziecka

 

Uwaga:

 • Każde dziecko powinno mieć ze sobą maseczkę – będzie ona używana w przestrzeniach wspólnych (na sali widowiskowej, korytarzach, w autokarze).
 • PMDK nie zapewnia wyżywienia dla dzieci, dlatego każde dziecko powinno mieć ze sobą drugie śniadanie, napoje, prowiant na wycieczkę pieszą – stosownie do jego potrzeb. Prowiant dzieci będą mogły spożyć w PMDK w wyznaczonych miejscach, które będą dezynfekowane po każdej grupie. PMDK udostępni dzieciom jednorazowe naczynia – talerzyki, kubki. Prowiant na wycieczkę powinien być zapakowany, aby uniemożliwić zanieczyszczenie.
 • Zachęcamy do podawania dzieciom zdrowych i pożywnych posiłków.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w obuwie na zmianę ( oprócz wycieczki) . Dzieci zmieniają obuwie samodzielnie.
 • Prosimy o wyposażenie dzieci w wygodny strój do zabaw ruchowych oraz stosowny do pogody – umożliwiający wyjście na spacer. Dzieci ubierają się samodzielnie.
 • Podczas warsztatów plastycznych (codziennie) istnieje ryzyko zabrudzenia ubrań farbami, prosimy o uwzględnienie tej sprawy podczas wyboru stroju dla dziecka.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć okresowych „Artystyczne wakacje 2020” organizowanych przez PMDK w Lubartowie terminie 29-06-2020 do 03-07-2020 r.

Uczestnicy warsztatów:

 1.  Są zdrowi, co poświadczają rodzice, prawni opiekunowie  dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2.  Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem warsztatów, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników warsztatów:

 1. Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z warsztatów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach warsztatowych.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika zajęć w indywidualne osłony nosa i ust ( maseczki) do użycia podczas pobytu na zajęciach.

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu warsztatów

Warunki  prowadzenia warsztatów :

 1. PMDK zapewnia ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami warsztatów.
 2. Liczba uczestników przebywających w obiekcie jest ustalona na 35 osób (w przedziale wiekowym 7-11 lat) co zapewnia dystans społeczny podczas prowadzenia zajęć.
 3. Zajęcia odbywać się będą w stałych grupach maksymalnie 7- osobowych pod opieką tego samego nauczyciela.
 4. Organizator zapewnienia miejsce izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Zajęcia grupowe w miarę możliwości odbywać się  będą na zasadzie minimum kontaktu uczestników pomiędzy zmieniającymi się grupami.
 6. Po zajęciach pomieszczenia będą poddawane wietrzeniu, sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych ( poręczy, klamek, blatów, włączników). Wszelkie pomoce dydaktyczne, przybory, sprzęty będą dezynfekowane.
 7. PMDK zapewnia środki higieniczne i dezynfekcyjne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników zajęć. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
 8. Osoby prowadzące zajęcia są wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej.
 9. Przed rozpoczęciem warsztatów zostaną przypomniane kadrze zasady  z zakresu zachowania bezpieczeństwa w okresie COVID19.
 10. PMDK zapewnia jednorazowe sztućce, talerzyki i kubeczki do spożywania przyniesionych  ze sobą posiłków przez  uczestników warsztatów.

 

Realizacja programu:

 1. Program warsztatów będzie realizowany w siedzibie PMDK lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.(np. zajęcia plenerowe na dziedzińcu PMDK lub w parku).
 2.  Planowany jest jeden wyjazd autokarowy  do Poleskiego Parku Narodowego.
 3. Wyłączone z programu są wyjścia do miejsc publicznych.
 1. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 osobę.

Transport uczestników:

 1. Wyjazd do Poleskiego Parku Narodowego odbędzie się wynajętym autokarem
 2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.

 

Procedury zapobiegawcze

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczestnika warsztatów, nauczyciela lub innego pracownika:

1.W przypadku wystąpienia u uczestnika warsztatów niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem opiekun odizolowuje uczestnika od pozostałej grupy i  niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów uczestnika o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go z placówki oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia małoletniego – także pogotowie ratunkowe.

 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem u pracownika, informuje się właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pracownik powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 2. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

 

 

 

Tak wyglądały zapisy na „Artystyczne ferie 2020”… Ogromne zainteresowanie naszymi zajęciami okresowymi w ferie i wakacje sprawia, że zwykle zgłasza się o wiele więcej osób, niż jesteśmy w stanie przyjąć, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Tym razem nie będzie komitetu kolejkowego – zgodnie z wymogami sanitarnymi do PMDK nadal nie mogą wejść rodzice i interesanci, i dlatego jeszcze w tym tygodniu uruchomimy zapisy online na „Artystyczne wakacje 2020”.  Zapraszamy zatem do śledzenia naszej strony internetowej i fanpage na Facebooku.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 7 do 11 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie: 29.06 – 3.07.2020 r., 17-21.08 oraz 24-28.08.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Ilość miejsc: 35/tydzień

Składka na materiały i wycieczkę: 50 zł/tydzień

W programie tegorocznych „Artystycznych wakacji” m. in: wycieczka do POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO, zajęcia na PODŁODZE INTERAKTYWNEJ dzięki wsparciu  firmy FitAnimka – (dziękujemy !), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), Teatr wyobraźni- czytanie performatywne z projekcją na sali widowiskowej PMDK, pokazy Kino Bambino - filmy z PMDK.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 7-osobowych z jednym nauczycielem, niestety nie będzie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników, nauczyciele będą unikać zadań wymagających kontaktu między dziećmi.  Codziennie dzieciom będzie mierzona temperatura, a narzędzia i sprzęty dezynfekowane. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami.

Rodzice przyjętych zostaną poproszeni o podpisanie wydrukowanego formularza w pierwszym dniu zajęć.

Wpłaty składki na materiały i wycieczki nie będą przyjmowane w sekretariacie. Rodziców dzieci przyjętych na zajęcia prosimy o wpłaty przelewem na konto: Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów

nr konta:63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

tytułem: Artystyczne wakacje 2020 + imię i nazwisko dziecka

 

 

29 maja w PMDK zakończyła się rekrutacja na wolne miejsca na zajęciach stałych w roku szkolnym 2020-2021. Od 5 czerwca na naszej stronie internetowej udostępniona jest lista przyjętych i na zajęcia. Zapraszamy do zapoznania się z nią. To jeszcze nie jest ostatnia szansa na dołączenie do grona wychowanków PMDK - na wolne miejsca w pracowni muzycznej i teatralno-medialnej prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w wakacje  - od 13 do 24 lipca 2020 r. 

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja

Dziś jest DZIEŃ DZIECKA!!! Specjalne, artystyczne życzenia dla wszystkich DZIECI składają nauczyciele PMDK - dyr Jolanta Tomasiewicz, Urszula Bednarczyk, Dominika Kłębukowska-Wąchocka, Grażyna Grymuza, Mateusz Obroślak, Anna Kozak, Eliza Maruszak, Małgorzata Adamczyk, Dominika Trykacz, Edyta Weremczuk, Izabella Dybała, Jolanta Grabowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców PMDK Adrianna Sawczuk-Dejko.  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! 

 

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło wznowienie edukacji w placówkach wychowania pozaszkolnego, a więc także w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie (od 25 marca prowadzona była edukacja na odległość). Zajęcia odbywać się w nowej siedzibie PMDK przy ul. Słowackiego 7 i realizowane będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN. Nie są one łatwe do spełnienia, ale PMDK dołoży wszelkich starań, aby wszyscy chętni wychowankowie mogli skorzystać z edukacji w PMDK. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, w zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy są zdrowi, nie wykazują objawów żadnej choroby oraz złożą wypełnione ankiety wstępnej kwalifikacji (dostępne na stronie www.mdk.lubartow.pl oraz przy wejściu do budynku w dniu zajęć). Ponadto wychowankowie zostaną  poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK. Na każdą osobą przebywającą w budynku przypada 4m², liczba wychowanków przebywających w jednorazowo na zajęciach zostanie dostosowana zatem do wielkości sal (do 7 osób) – nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalać będą listę uczestników zajęć w danym dniu. Rozkład zajęć zajęć ułożony zostanie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. W związku z tym, rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK.
Pierwsze zajęcia z wychowankami PMDK będą związane z poznawaniem nowej siedziby i zasad korzystania z niej. Planowane są także projekcje nagrań z występów oraz filmów pracowni Kino Bambino. Ze względu na konieczność przygotowania wychowanków do udziału w zajęciach, odbywać się będą one po telefonicznym ustaleniu przez nauczycieli terminów i warunków spotkań z grupami (prosimy o cierpliwość, w ciągu najbliższych dni nauczyciele skontaktują się ze wszystkimi 662 wychowankami).

 

POBIERZ ankietę wstępnej kwalifikacji

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE DLA PRACOWNIKÓW, WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie placówki. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w PMDK:

ZASADY OGÓLNE:

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany w taki sposób, aby jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział taka liczba wychowanków, która pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie ( 2 m). Rozkład zajęć zostanie przekazany rodzicom drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Rozkład zajęć zajęć ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępy w zajęciach pozwalają na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowania się do kolejnych zajęć.
 3. Wszelki kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK. Do PMDK wchodzą wyłącznie wychowankowie.
 4. Wychowanek, który przygotowuje się do uczestnictwa w zajęciach PMDK oraz jego domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
 5. Przygotowując wychowanków do uczestnictwa w zajęciach rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić ankietę w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Rodzice powinni zapoznać się także z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej PMDK: www.mdk.lubartow.pl. W zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy przy wejściu do PMDK złożą wypełnione ankiety. Ponadto wychowankowie zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u wychowanka objawów chorobowych, pracownik PMDK ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Jeśli nastąpi to w trakcie zajęć pracownik, ma obowiązek odizolować wychowanka zapewniając mu bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica i dyrektora placówki.

PRZYJMOWANIE WYCHOWANKÓW NA ZAJĘCIA:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków PMDK zobowiązani są do wypełnienia ankiety w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w każdym dniu zajęć, w których ma uczestniczyć dziecko. Formularze będą dostępne przy wejściu do placówki oraz na stronie internetowej (istnieje także możliwość wcześniejszego pobrania ze strony www.mdk.lubartow.pl i wypełnienia w domu).
 2. Wychowankowie przebywający w placówce nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wychowankowie powyżej 5 r. życia ( z wyjątkiem osób niepełnosprawnych) zobowiązani są do posiadania i używania maseczek na terenie PMDK  w przestrzeni wspólnej  - na parkingu, w ogrodzie, na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach . Wychowankowie nie będą zobowiązani do używania maseczek w salach dydaktycznych.
 4. Każdemu wychowankowi wchodzącemu do PMDK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, zawartą w ankiecie.
 5. Wychowanek przed rozpoczęciem zajęć musi zdezynfekować ręce w holu PMDK, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego zawartą w ankiecie.
 6. Przy wejściu do PMDK na wychowanków będzie czekał pracownik, który wskaże, gdzie odbywać się będą zajęcia.
 7. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w holu jak i na całym terenie PMDK – wszystkich sal, ale także dziedzińca, parkingu, ogrodu.
 8. Podczas prowadzenia zajęć pracownik placówki zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie także wyposażony w maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz w niezbędny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Po zakończeniu zajęć, pracownik PMDK odprowadzi wychowanków do wyjścia budynku, gdzie będą oczekiwali rodzice/opiekunowie prawni o wyznaczonej godzinie. Niestety nie będzie możliwe oczekiwanie przez rodziców/opiekunów wewnątrz budynku na wychowanków uczestniczących w zajęciach.
 10. Z pracowni, sal i innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.
 11. Każdorazowo po zajęciach pracownik PMDK jest zobowiązany do przewietrzenia pracowni, zdezynfekowania powierzchni ( stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchni wspólnych (klamki, poręcze) oraz oddania do kwarantanny użytych pomocy dydaktycznych, niepodlegających dezynfekcji bezpośredniej. Nauczyciel dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.