Tak wyglądały zapisy na „Artystyczne ferie 2020”… Ogromne zainteresowanie naszymi zajęciami okresowymi w ferie i wakacje sprawia, że zwykle zgłasza się o wiele więcej osób, niż jesteśmy w stanie przyjąć, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Tym razem nie będzie komitetu kolejkowego – zgodnie z wymogami sanitarnymi do PMDK nadal nie mogą wejść rodzice i interesanci, i dlatego jeszcze w tym tygodniu uruchomimy zapisy online na „Artystyczne wakacje 2020”.  Zapraszamy zatem do śledzenia naszej strony internetowej i fanpage na Facebooku.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 7 do 11 lat odbywać się będą w trzy wakacyjne tygodnie: 29.06 – 3.07.2020 r., 17-21.08 oraz 24-28.08.2020 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Ilość miejsc: 35/tydzień

Składka na materiały i wycieczkę: 50 zł/tydzień

W programie tegorocznych „Artystycznych wakacji” m. in: wycieczka do POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO, zajęcia na PODŁODZE INTERAKTYWNEJ dzięki wsparciu  firmy FitAnimka – (dziękujemy !), warsztaty artystyczne z nauczycielami PMDK (muzyczne, plastyczne, taneczne,  teatralne, gry i zabawy), Teatr wyobraźni- czytanie performatywne z projekcją na sali widowiskowej PMDK, pokazy Kino Bambino - filmy z PMDK.

Podczas zajęć będą obowiązywały zasady związane z panującą epidemią , m.in.  dzieci będą pracowały w grupach 7-osobowych z jednym nauczycielem, niestety nie będzie zajęć integracyjnych dla wszystkich uczestników, nauczyciele będą unikać zadań wymagających kontaktu między dziećmi.  Codziennie dzieciom będzie mierzona temperatura, a narzędzia i sprzęty dezynfekowane. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w salach, których wielkość pozwala na zachowanie dystansu  społecznego miedzy uczestnikami.

Rodzice przyjętych zostaną poproszeni o podpisanie wydrukowanego formularza w pierwszym dniu zajęć.

Wpłaty składki na materiały i wycieczki nie będą przyjmowane w sekretariacie. Rodziców dzieci przyjętych na zajęcia prosimy o wpłaty przelewem na konto: Rada Rodziców Powiatowego Młodzieżowego  Domu Kultury w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów

nr konta:63 8707 0006 0000 0358 2000 0001

tytułem: Artystyczne wakacje 2020 + imię i nazwisko dziecka

 

 

29 maja w PMDK zakończyła się rekrutacja na wolne miejsca na zajęciach stałych w roku szkolnym 2020-2021. Od 5 czerwca na naszej stronie internetowej udostępniona jest lista przyjętych i na zajęcia. Zapraszamy do zapoznania się z nią. To jeszcze nie jest ostatnia szansa na dołączenie do grona wychowanków PMDK - na wolne miejsca w pracowni muzycznej i teatralno-medialnej prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w wakacje  - od 13 do 24 lipca 2020 r. 

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja

Dziś jest DZIEŃ DZIECKA!!! Specjalne, artystyczne życzenia dla wszystkich DZIECI składają nauczyciele PMDK - dyr Jolanta Tomasiewicz, Urszula Bednarczyk, Dominika Kłębukowska-Wąchocka, Grażyna Grymuza, Mateusz Obroślak, Anna Kozak, Eliza Maruszak, Małgorzata Adamczyk, Dominika Trykacz, Edyta Weremczuk, Izabella Dybała, Jolanta Grabowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców PMDK Adrianna Sawczuk-Dejko.  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!! 

 

Informujemy, że od 18 maja 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwiło wznowienie edukacji w placówkach wychowania pozaszkolnego, a więc także w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie (od 25 marca prowadzona była edukacja na odległość). Zajęcia odbywać się w nowej siedzibie PMDK przy ul. Słowackiego 7 i realizowane będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN. Nie są one łatwe do spełnienia, ale PMDK dołoży wszelkich starań, aby wszyscy chętni wychowankowie mogli skorzystać z edukacji w PMDK. Zgodnie z nowo wprowadzonymi przepisami, w zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy są zdrowi, nie wykazują objawów żadnej choroby oraz złożą wypełnione ankiety wstępnej kwalifikacji (dostępne na stronie www.mdk.lubartow.pl oraz przy wejściu do budynku w dniu zajęć). Ponadto wychowankowie zostaną  poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK. Na każdą osobą przebywającą w budynku przypada 4m², liczba wychowanków przebywających w jednorazowo na zajęciach zostanie dostosowana zatem do wielkości sal (do 7 osób) – nauczyciele w porozumieniu z rodzicami ustalać będą listę uczestników zajęć w danym dniu. Rozkład zajęć zajęć ułożony zostanie tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. W związku z tym, rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK.
Pierwsze zajęcia z wychowankami PMDK będą związane z poznawaniem nowej siedziby i zasad korzystania z niej. Planowane są także projekcje nagrań z występów oraz filmów pracowni Kino Bambino. Ze względu na konieczność przygotowania wychowanków do udziału w zajęciach, odbywać się będą one po telefonicznym ustaleniu przez nauczycieli terminów i warunków spotkań z grupami (prosimy o cierpliwość, w ciągu najbliższych dni nauczyciele skontaktują się ze wszystkimi 662 wychowankami).

 

POBIERZ ankietę wstępnej kwalifikacji

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE DLA PRACOWNIKÓW, WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie placówki. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w PMDK:

ZASADY OGÓLNE:

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany w taki sposób, aby jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział taka liczba wychowanków, która pozwala na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie ( 2 m). Rozkład zajęć zostanie przekazany rodzicom drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Rozkład zajęć zajęć ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci w holu i na korytarzach placówki. Apeluje się o punktualność przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć. Odstępy w zajęciach pozwalają na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowania się do kolejnych zajęć.
 3. Wszelki kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywać się będzie drogą elektroniczną lub telefonicznie. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków niestety nie mogą wejść do siedziby PMDK. Do PMDK wchodzą wyłącznie wychowankowie.
 4. Wychowanek, który przygotowuje się do uczestnictwa w zajęciach PMDK oraz jego domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
 5. Przygotowując wychowanków do uczestnictwa w zajęciach rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić ankietę w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Rodzice powinni zapoznać się także z informacją o czynnikach ryzyka COVID-19 oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia. Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej PMDK: www.mdk.lubartow.pl. W zajęciach mogą wziąć udział tylko wychowankowie, którzy przy wejściu do PMDK złożą wypełnione ankiety. Ponadto wychowankowie zostaną poproszeni o dezynfekcję rąk, używanie masek ochronnych oraz zostanie im zmierzona temperatura przez pracowników PMDK.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika występowania u wychowanka objawów chorobowych, pracownik PMDK ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia. Jeśli nastąpi to w trakcie zajęć pracownik, ma obowiązek odizolować wychowanka zapewniając mu bezpieczeństwo (w strefie izolacji) i natychmiast poinformować o tym rodzica i dyrektora placówki.

PRZYJMOWANIE WYCHOWANKÓW NA ZAJĘCIA:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni wychowanków PMDK zobowiązani są do wypełnienia ankiety w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w każdym dniu zajęć, w których ma uczestniczyć dziecko. Formularze będą dostępne przy wejściu do placówki oraz na stronie internetowej (istnieje także możliwość wcześniejszego pobrania ze strony www.mdk.lubartow.pl i wypełnienia w domu).
 2. Wychowankowie przebywający w placówce nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze).
 3. Rodzice/opiekunowie prawni oraz wychowankowie powyżej 5 r. życia ( z wyjątkiem osób niepełnosprawnych) zobowiązani są do posiadania i używania maseczek na terenie PMDK  w przestrzeni wspólnej  - na parkingu, w ogrodzie, na korytarzach, klatce schodowej, w toaletach . Wychowankowie nie będą zobowiązani do używania maseczek w salach dydaktycznych.
 4. Każdemu wychowankowi wchodzącemu do PMDK, wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury, za zgodą rodzica/ opiekuna prawnego, zawartą w ankiecie.
 5. Wychowanek przed rozpoczęciem zajęć musi zdezynfekować ręce w holu PMDK, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego zawartą w ankiecie.
 6. Przy wejściu do PMDK na wychowanków będzie czekał pracownik, który wskaże, gdzie odbywać się będą zajęcia.
 7. Zaleca się zachowanie 2- metrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w holu jak i na całym terenie PMDK – wszystkich sal, ale także dziedzińca, parkingu, ogrodu.
 8. Podczas prowadzenia zajęć pracownik placówki zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie także wyposażony w maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe oraz w niezbędny płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Po zakończeniu zajęć, pracownik PMDK odprowadzi wychowanków do wyjścia budynku, gdzie będą oczekiwali rodzice/opiekunowie prawni o wyznaczonej godzinie. Niestety nie będzie możliwe oczekiwanie przez rodziców/opiekunów wewnątrz budynku na wychowanków uczestniczących w zajęciach.
 10. Z pracowni, sal i innych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia usunięte zostaną przedmioty, pomoce, sprzęty, których nie można skutecznie uprać albo zdezynfekować. Pozostają jedynie przedmioty konieczne.
 11. Każdorazowo po zajęciach pracownik PMDK jest zobowiązany do przewietrzenia pracowni, zdezynfekowania powierzchni ( stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce, klawiatury) i powierzchni wspólnych (klamki, poręcze) oraz oddania do kwarantanny użytych pomocy dydaktycznych, niepodlegających dezynfekcji bezpośredniej. Nauczyciel dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.

 

 

4 maja w PMDK w Lubartowie rozpoczynają się zapisy na zajęcia w przyszłym roku szkolnym. Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w tym roku do naboru w PMDK będzie wykorzystana droga elektroniczna. 4 maja o godz. 14.00 startuje  rekrutacja na wolne miejsca na zajęciach stałych, która potrwa do 29 maja. Następnie 5 czerwca zostanie opublikowana lista przyjętych na zajęcia, a jeśli w pracowniach będą jeszcze wolne miejsca - prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca (13-24 lipca). Na razie swoją chęć kontynuowania uczęszczania na zajęcia w przyszłym roku zadeklarowało 380 obecnych wychowanków PMDK (deklaracje zbierane były do 27 kwietnia). 

W ofercie PMDK na rok 2020-2021 znajduje się 48 form zajęć stałych. Są one przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. Ponadto pracownia muzyczna oferuje także zajęcia dla dzieci 5-letnich (5 lat ukończone najpóźniej do 1.09.2020 r.) - warsztaty umuzykalniające.

Zajęcia prowadzone są w ramach 4 pracowni:

 • pracownia muzyczna (zajęcia wokalne, instrumentalne)

 • pracowania plastyczna

 • pracownia taneczna

 • pracownia teatralno-medialna (zajęcia teatralne i reportersko-filmowe)

  Po zebraniu deklaracji kontynuowania uczestnictwa  od tegorocznych wychowanków została określona liczba miejsc wolnych w poszczególnych pracowniach:

 • pracownia muzyczna- 98
 • pracownia teatralno-medialna- 122
 • pracownia plastyczna - 55
 • pracownia taneczna - 65

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na zajęcia, proszeni są o wypełnienie formularza interaktywnego WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA NA ZAJĘCIA EDUKACYJNE do POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W LUBARTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ( formularz zostanie udostępniony 4 maja 2020 r. o godz. 14.00) . Na przyjęcie kandydatów na zajęcia mają wpływ: poprawność formalna wypełnionego wniosku, kryteria (dostępne na stronie internetowej PMDK) oraz kolejność zgłoszeń.

Jeśli rodzice chcą zapisać dziecko na więcej, niż jedne zajęcia, należy wypełnić oddzielny wniosek dla każdej z form zajęć.

W razie problemów z obsługą formularza prosimy o kontakt z pracownikami sekretariatu PMDK (pon. - pt. w godz. 11.00 - 14.00) , tel. 504 491 917

Wszystkie informacje oraz interaktywny formularz wniosku o przyjęcie na na zajęcia znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2020 na stronie internetowej PMDK www.mdk.lubartow.pl

 

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja

https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja/wniosek-interaktywny