2018.05.1 Długi weekend w PMDK

Informujemy, że od 2 i 4  maja 2018 r.  PMDK będzie NIECZYNNY. Wszystkim naszym wychowankom i rodzicom życzymy udanego długiego weekendu!

PMDK poszukuje akustyka

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64,

21-100 Lubartów

zatrudni operatora sprzętu audiowizualnego

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymiar etatu: 0,5 etatu

 

Liczba miejsc pracy: 1

 

Główne obowiązki

 1. Realizacja i obsługa nagłośnienia imprez i uroczystości organizowanych przez PMDK w Lubartowie.
 2. Wykonywanie drobnych, bieżących napraw sprzętu audiowizualnego w placówce.
 3. Rejestracja audio i video wybranych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
 4. Zgrywanie zarejestrowanych materiałów na płyty.

 

Wymagania niezbędne

 1. 1)wykształcenie zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadaństanowisku i co najmniej dwuletni staż pracy;
 2. 2)obywatelstwo polskie;
 3. 3)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. 4)stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe

- gotowość do pracy w soboty i niedziele lub w równoważnym systemie czasu pracy;

- obsługa komputera i urządzeń biurowych;

 

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo   polskie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.
 4. Kserokopie innych       dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych              i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być sporządzone w języku polskim i powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Termin składania dokumentów: - 24.04.2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie PMDK w Lubartowie lub telefonicznie: nr telefonu          81 8553786

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracji w wymiarze 1 etatu - do 22.07.2015r.

Lubartów, dnia 08.lipca 2015 r. 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie

ul. Szaniawskiego 64

21-100 Lubartów

 

PMDK.1100.1.2015

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. administracji w wymiarze 1 etatu.

1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2)posiadanie pełne zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

3)wykształcenie: wyższe: prawo, administracja lub średnie administracyjne z 2-letnim stażem pracy,

4)brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

5)nieposzlakowana opinia,

6)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

2.Wymagania dodatkowe:

1)znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów prawa oświatowego;

2)doświadczenie zawodowe – minimum 2-letni staż pracy

3)umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej,

4)samodzielność, poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość i sumienność,

5)bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista,

6)umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

7)znajomość obsługi komputera (Exel, Word, Access)

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)sporządzanie sprawozdań,

2)sporządzanie pism i dokumentów,

3)gromadzenie przechowywanie dokumentów,

4)obsługa sekretariatu,

5)udział w pracach związanych w rekrutacja na zajęcia do placówki,

6)ewidencjonowanie przepływającej korespondencji,

7)prowadzenie dziennika korespondencji,

8)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania ,

9) załatwianie korespondencji, wydawanie zaświadczeń,

10) prowadzenie spraw personalnych pracowników administracji i obsługi oraz teczek akt

osobowych, przygotowywanie projektów umów o prace i dekretów płacowych dla pracowników,

11) archiwizowanie dokumentacji i prowadzenie składnicy akt,

 

4.Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,

2)życiorys – curriculum vitae,

3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wykształcenie zawodowe,

5)kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,

6)inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie),                      

7)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyśi umyślne przestępstwo skarbowe,

8)oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynnościi korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku .

 

5.Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.)”.

6.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie (Sekretariat) lub za pomocą poczty na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, w terminie do dnia 22.07.2015 r. godz. 15:00.

7.Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8.Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze dostępny jest w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 81-855 37 86.

9.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie (www.mdk.lubartow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, przy ul. Szaniawskiego 64 niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

10.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Jolanta Tomasiewicz
Dyrektor PMDK
w Lubartowie

 

2014.11.10 10 listopada nie będzie zajęć w PMDK

Informujemy , że w poniedziałek 10 listopada PMDK będzie nieczynny. Nie odbędą się zajęcia dydaktyczne - dzień ten nauczyciele i pracownicy PMDK odpracują już niedługo, podczas naszego święta teatru - Witryny Teatralnej (niedziela, 7 grudnia 2014r.).

Rekrutacja na zajecia PMDK 2014/15

Szanowni Rodzice, w związku ze zmianą przepisów oświatowych w zakresie organizacji rekrutacji w placówkach oświatowo-wychowawczych (Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.. z dnia 3 stycznia 2014/)
informuję, że od dnia 01 do dnia 30 kwietnia 2014r.
nauczyciele poszczególnych pracowni przyjmują pisemne deklaracje rodziców o kontynuowaniu w udziału dziecka w poszczególnych zajęciach edukacyjnych w roku szkolnym 2014-2015. Druk deklaracji dostępny jest w sekretariacie PMDK.
Informuję również, że po tym terminie, rozpoczniemy rekrutację dzieci i młodzieży na wolne miejsca w poszczególnych formach zajęć edukacyjnych.


Dyrektor PMDK

Jolanta Tomasiewicz