ZAŁĄCZNIK NR 2- INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

1. Kandydat lub rodzic kandydata pobiera wniosek wraz z załącznikami z sekretariatu PMDK lub strony internetowej placówki www.mdk.lubartow.pl.

2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z rozkładem stałych form zajęć na rok szkolny2018-2019 wpisuje we wniosek wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja, używając właściwego nazewnictwa (patrz załącznik nr 1).

3. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.

4. Po wypełnieniu wniosku i załączników, w/w dokumenty składa się osobiście w placówce w okresie rekrutacji w wyznaczonych godzinach. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).

5. W ustalonym terminie placówka podaje do publicznej wiadomości listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nie przyjętych kandydatów (patrz załącznik 3)