ZAŁĄCZNIK NR 3 - TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO i KRYTERIA PRZYJĘCIA

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO oraz KRYTERIA PRZYJĘCIA:

TERMINY:

 • dokumenty należy składać w terminach 7 maja- 1 czerwca 2018.
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 6 czerwca 2018, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 7 czerwca 2018, godz. 14.00

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO (w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia):

 • składanie dokumentów przez kandydatów od 16 lipca do 27 lipca 2018
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych- 01 sierpnia 2018, godz. 14.00
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych- 02 sierpnia 2018, godz. 14.00

Rekrutacja uzupełniająca tylko w przypadku, gdy pozostaną miejsca wolne na poszczególne zajęcia.

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA (dodatkowe punkty):

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez powiat lubartowski
 • osiągnięcia kandydata w zakresie zajęć, na które prowadzony jest nabór

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: oświadczenia rodzica/kandydata pełnoletniego; dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.

Oprócz wymienionych kryteriów w rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.