KRYTERIA PRZYJĘCIA (dodatkowe punkty):

 

  • wielodzietność rodziny kandydata

  • niepełnosprawność kandydata

  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

  • uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez powiat lubartowski

  • osiągnięcia kandydata w zakresie zajęć, na które prowadzony jest nabór

 

 Oprócz wymienionych kryteriów w rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków.UWAGA!

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów: oświadczenia rodzica/kandydata pełnoletniego; dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Dokumenty te złożą Państwo razem z podpisem w późniejszym terminie.