INSTRUKCJA

 1. Kandydat lub rodzic kandydata wypełnia wniosek w postaci formularza interaktywnego opublikowanego na stronie internetowej PMDK w Lubartowie www.mdk.lubartow.pl w zakładce REKRUTACJA 2020 

  https://mdk.lubartow.pl/rekrutacja/wniosek-interaktywny

 2. Kandydat lub rodzic (w przypadku kandydata niepełnoletniego) po zapoznaniu się z proponowanymi formami zajęć  na rok szkolny 2020-2021 wpisuje we wniosek wybraną formę zajęć, na które prowadzona jest rekrutacja:

  • pracownia muzyczna

   -  zajęcia muzyczne – wokalne

   - zajęcia muzyczne - instrumentalne

  • pracowania plastyczna  - zajęcia plastyczne

  • pracownia taneczna - zajęcia taneczne

  • pracownia teatralno-medialna

   - zajęcia teatralne

   - reportersko-filmowe

 1. W przypadku większej ilości wybranych form zajęć stałych, na każdą formę należy składać oddzielny wniosek.

 2. Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich części wniosku wraz załącznikami (niepełne wnioski nie będą rozpatrywane).

 3. Po wypełnieniu wniosku należy go przesłać do PMDK – przyciskając w formularzu pole „wyślij”. W późniejszym terminie rodzice i opiekunowie kandydatów zostaną poproszeni o uzupełnienie własnoręcznych podpisów na złożonych wnioskach oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów przyjęcia.